MAT verzuimbeheer biedt uw

 organisatie betaalbare professionele

ondersteuning en werkt projectmatig

zonder vaste contracten

 

 

Eigen regie

Uw organisatie haalt meer rendement uit het verzuimbeleid door het efficiënt inzetten van de arbodienst. U bepaalt!. De regie kan op een eenvoudige wijze worden opgepakt door uw lijnmanagement in plaats van een volledige uitbesteding. Door meer betrokkenheid vanuit de werkgever, wordt bovendien de kans op langdurige uitval van medewerkers verkleind.

Kosten reduceren

Met een helder verzuimbeleid, waarbij sprake is van direct contact tussen leidinggevende en medewerker vanaf de 1e ziektedag, houdt u grip op verzuim. Wanneer in een vroeg stadium duidelijk is wat de reden/oorzaak van het verzuim is, kan snel de juiste aanpak worden ingezet. Een langdurig begeleidingstraject wegens toegenomen problemen is hierdoor vaak niet nodig.

Poortwachter proof

Bij (langdurig) verzuim zijn zowel uw medewerker als u verplicht om schriftelijk vast te leggen welke activiteiten worden verricht om te komen tot werkhervatting. Elke 6 weken evalueert u samen de voortgang in het Plan van Aanpak. Alleen wanneer alle stappen zorgvuldig zijn doorlopen kan na 2 jaar loondoorbetalingsplicht, worden overgegaan tot een aanvraag WIA/WGA uitkering.

Schadelast beperken

Hoe meer medewerkers aanspraak maken op de WIA/WGA uitkering, hoe hoger de premie is die u als werkgever afdraagt. De gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan worden beperkt door bredere oplossingen te bedenken voor (gedeeltelijke) werkhervatting. Daarnaast kan schade worden verhaald (regres) wanneer het verzuim is veroorzaakt door een derde partij.

Werkplekanalyse

Een ergonomische stoel of in hoogte verstelbaar bureau biedt alleen een oplossing als deze op de juiste manier worden gebruikt. Met een juiste houding/beweging en instelling, is de “aanpassing” vaak al te optimaliseren.

Opvolging procedures

Grip op frequent verzuim of de verzuimduur, krijgt u met duidelijke procedures waar een ieder zich aan houdt. Alle betrokkenen van medewerker tot manager en van arbodienst tot UWV, hebben hierin rechten, plichten en verantwoordelijkheden.

Screenen dossiers

Het op orde houden van dossiers is handig in verband met de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast geeft een zorgvuldig opgebouwd dossier inzicht in verbanden bij frequent verzuim of biedt het ondersteuning om indien nodig een medewerker sanctie op te leggen.

Intro

Diensten

Profiel

Contact

Meer info